REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.autosatmini.eu

Sprzedającym jest ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000498534, NIP: 6222785051, zwana także zamiennie „ATROM” lub „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać́:

 1. pod numerem telefonu (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00): (062) 738 89 35 (koszt połączenia według stawki operatora)
 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@autosatmini.eu
 3. korzystając z adresu korespondencyjnego: ATROM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
§ 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.autosatmini.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć́ Zamówienie
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność́ do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
 7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę̨ na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość́ Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 17. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 18. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
§ 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.autosatmini.eu
 2. Warunkiem założenia Konta i złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się̨ z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy  www.sklep.autosatmini.eu prowadzi sprzedaż̇ detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie  www.sklep.autosatmini.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
§ 3 Składanie zamówień́
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.autosatmini.eu są̨ cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują̨ kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu Konta użytkownika.
 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) akceptacji Regulaminu oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej oraz login (adres e-mail) I hasło.
 6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autosatmini.eu  lub też pisemnie na adres: ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) dodanie Towaru do koszyka (2) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (3) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 8. Zamówienie złożone na stronie internetowej jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być́ wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 9. Zamówienia złożone w sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00). Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania płatności. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia biegnie od chwili wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
 10. W wypadku gdy podane dane nie są̨ kompletne, Sprzedający skontaktuje się̨ z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 11. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również̇ do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
 12. Klient może skorzystać́ z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać́ login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 13. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 15. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
 16. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary lub Usługi zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze lub Usłudze.
 17. Po zakupie pakietu zostaje on automatycznie przypisany do Konta użytkownika w systemie moje.autosatmini.eu. Warunkiem niezbędnym tego przypisania jest, aby konto w Sklepie internetowym oraz w serwisie moje.autosatmini.eu  były połączone.
 18. Świadczenie usług „pakiety czasowe” odbywa się na zasadach określonych na stronie internetowej www.moje.autosatmini.eu.
 19. Jeśli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okazie się̨, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Koncie Klienta. W takim przypadku Klient może anulować́ zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować́ złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@autosatmini.eu
 20. W przypadku określonym w punkcie 15, gdy Klient dokonał już̇ zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę̨ lub jej odpowiednią część́, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się̨ na inny sposób zwrotu płatności.  Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
 21. Newsletter – korzystanie z Newslettera możliwe jest dla Klientów posiadających zarejestrowane Konto. Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 22. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autosatmini@eu  lub też pisemnie na adres: ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp.
§ 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić́.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą:
  • wyspecjalizowanych firm kurierskich
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • w Paczkomatach 24/7
  • istnieje możliwość́ odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczana jest na zasadach określonych przez przewoźników, w terminie szacowanym w polu wyboru opcji dostawy.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu dostępnym w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku zakupu  pakietów czasowych oraz innych usług dostarczenie danych niezbędnych do korzystania z tych usług następuje na adres poczty elektronicznej Kupującego lub jest bezpośrednio przypisywane w Koncie użytkownika w serwisie www.moje.autosatmini.eu w terminie do 2 dni od dnia realizacji zamówienia.
§ 5 Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę̨) – według wyboru Klienta
 2. Płatność́ za zamówiony towar może nastąpić́ za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl  lub przelewem na konto bankowe sklepu.
§ 6 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość́, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  • w przypadku umów sprzedaży –  od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  • w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować ATROM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. (062) 738 89 35, e-mail: sklep@autosatmini.eu   o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy została wysłana na adres Sprzedającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument  wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

 1. świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (po dokonaniu aktywacji zakupionego pakietu czasowego)

8. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

9. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru

§ 7 Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość́ produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują̨ się̨ na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę̨ reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać́ na adres Sprzedającego: ATROM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. (062) 738 89 35, e-mail: sklep@autosatmini.eu
 3. Składając reklamację należy dostarczyć́ do Sprzedającego reklamowany produkt wraz  z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w zakładce  „Zwroty i reklamacje”
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
§ 8 Ochrona danych osobowych
 1. Zakładając Konto oraz składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedającego oraz świadczenia usług elektronicznych (Konto, Newsletter), który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są̨ w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą̨ być́ przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, płatność za zakupione towary oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
§ 9 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną̨ poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie  do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą̨ realizowane według dotychczasowych postanowień́ Regulaminu.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta

Data opublikowania regulaminu: 01.09.2015 r. 

DO GÓRY