POLITYKA PRYWATNOŚCI ATROM Sp. z. o. o. Sp. k.

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest ATROM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498534, NIP 622 278 50 51 (określana w tej polityce jako “my”, “nas”, „nasze” lub “ATROM”),

Aby się z nami skontaktowa ć , należ y wysłać wiadomość na adres emailowy: atrom@atrom.eu lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: daneosobowe@atrom.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Nasze zobowiązanie

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i
ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i
plików cookie (“Polityka”), która:

• określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
• wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe
oraz jak długo je przechowujemy;
• wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi
organizacjami; oraz
• wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Zastosowanie polityki

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce
“naszymi Usługami”). Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć:

• korzystanie z dowolnego serwisu (atrom.com.pl, autosatnet.eu, autosatmini.eu,
moje.autosatmini.eu)
• dokonywanie u nas zakupów w sklepie ATROM (sklep.autosatmini.eu,)
• korzystanie z aplikacji mobilnych (AutoSatNet3 Mobile, AutoSatMini Mobile),
• zapisanie się do elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego,
takiej jak newsletter.
• Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to
my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług przy pomocy formularza
kontaktowego, e-mail, SMS, chat, media społecznościowe

Nasze Strony Internetowe lub Aplikacje Mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach
Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych przez ATROM Sp. z o.o. Sp.k.
  • 01.Prawo dostępu do danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, a także przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • 02.Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  • 03.3. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • 04.Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • 05.Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  • 06.Prawo sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  • 07.Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  • 08.Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
– w formie pisemnej na adres: ATROM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Osadnicza 18,
63-400 Ostrów Wlkp.
– drogą e-mailową na adres: atrom@atrom.eu
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe
współpracujemy, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego partnerom handlowym.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.
Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe, które od zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych Dostawców Usług. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane zgodnie z niniejszą Polityką. Najczęstszym sposobem, z którego korzystamy, aby osiągnąć ten cel jest zawarcie
specyficznego rodzaju umowy, z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych (tzw. Klauzul Modelowych) lub w oparciu o zatwierdzony pakiet zasad ochrony prywatności, taki jak np. Tarcza Prywatności („Privacy Shield”), który znajduje zastosowanie przy przekazywaniu danych do USA.

Więcej informacji na temat transferu danych poza EOG, w tym kopię Klauzul Modelowych, można znaleźć na stronie:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release simply dummy text of the printing.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release simply dummy text of the printing.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne oraz czym może skutkować ich niepodanie?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne. Jednak podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem niezbędnym i dla zamówienia usług, zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług.

Niepodanie danych osobowych w tym zakresie uniemożliwi zatem zamówienie usługi, zawarcie umowy, rozpoczęcie świadczenia usług

Także ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych osobowych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

Środki bezpieczeństwa, które stosujemy.

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na dostęp tylko tym pracownikom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.
• Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).
• Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.

Pliki cookie i podobne technologie.

My oraz nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, m.in. takich jak tagi (“pliki cookie”), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszych Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.
Jak wykorzystujemy pliki cookie Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych Stron Internetowych i Aplikacji
Mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

My oraz nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, m.in. takich jak tagi (“pliki cookie”), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszych Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.
Jak wykorzystujemy pliki cookie Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych Stron Internetowych i Aplikacji
Mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookie w przeglądarce internetowej Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszych Stron Internetowych. Na przykład, możesz nie być w stanie dodawać produktów do koszyka, przejść do finalizowania transakcji, lub korzystać z tych
naszych produktów i usług, które wymagają zalogowania się.

Aplikacje Mobilne Pliki cookie działają na Aplikacjach Mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy możesz wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.

Podmioty trzecie działające za pośrednictwem naszych Stron Internetowych i Aplikacji mobilnych Poniżej przedstawiamy listę naszych kluczowych partnerów wraz z informacją na temat usług, które dla nas świadczą. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale obejmuje tych partnerów, z którymi mamy ustalone relacje i których technologie, w zakresie plików cookie są najczęściej wykorzystywane w naszych Usługach.

Ver. 1.0 z dnia 25 maja 2018 r.
Ostatnia aktualizacja: N/A

DO GÓRY